مشاوره و آموزش

مشاوره پیج اینستاگرام

آنالیز پیج شما
راهکارهای رشد
بهبود رابط کاربری
تعداد 3 جلسه مشاوره
هر جلسه 30 دقیقه
فاصله جلسات هفتگی

مشاوره توسعه کسب کار

راهنمای سیستماتیک سازی
ارائه راهکارهای تبلیغاتی مناسب
آموزش ارتباط با مشتریان
تعداد 3 جلسه مشاوره
هر جلسه 1 ساعت
فاصله جلسات هفتگی