دایرکت ادمین ایران (کلود)

پایه کلود ایران

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
پردازشگر 2 هسته
رم 1024 مگابایت
بازدید در لحظه 10 نفر

استارت‌آپ کلود ایران

فضا 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
پردازشگر 2 هسته
رم 1024 مگابایت
بازدید در لحظه 15 نفر

توسعه کلود ایران

فضا 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
پردازشگر 3 هسته
رم 2000 مگابایت
بازدید در لحظه 15 نفر

کسب و کار کلود ایران

فضا 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
پردازشگر 3 هسته
رم 2000 مگابایت
بازدید در لحظه 20 نفر