پنل پیامک

پنل پیامک پایه

ارسال تکی و انبوه
ارسال منطقه ای و BTS
دفترچه تلفن هوشمند
ارسال زمان بندی شده
تعرفه هر پیامک 90 تومان

پنل پیامک اقتصادی

تمامی امکانات پنل پیامک پایه
ارسال بر اساس نقشه و کد پستی
پاسخ خودکار بر اساس پیام دریافتی
دسترسی به API
تعرفه هر پیامک 85 تومان